επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Για τα επιχειρησιακά σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης των Δήμων 2011-2014

Η σύνταξη των επιχειρησιακών σχεδίων από τους δήμους για την περίοδο 2011-2014, αποτελεί διαδικασία μεγάλης σημασίας για τον προγραμματισμό των δράσεων που αφορούν στις τοπικές κοινωνίες, σύμφωνα και με το Π.Δ.185/2007. Προγραμματισμός που έγινε περισσότερο σύνθετος και απαιτητικός μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και την συγκρότηση των νέων μεγάλων Δήμων.

Ωστόσο, όπως έδειξε η πρώτη εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2010, αλλά και όπως φαίνεται από ορισμένα επιχειρησιακά σχέδια που είδαν το
 φως της δημοσιότητας, οι στόχοι που επιλέγονται δεν έχουν σαφή προσανατολισμό. Χαρακτηρίζονται από περιγραφικές απεικονίσεις δράσεων και διαδικασιών που αλληλοσυμπλέκονται, που περιορίζουν ουσιαστικά την δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής των φορέων και τον έλεγχο εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων.

Προτείνουμε τα επιχειρησιακά σχέδια να μην εκπληρώνουν μόνον τυπικά τις προϋποθέσεις που θέτει το Π.Δ. 185/2007, αλλά να συμβάλουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά με την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, στη σαφή και ολοκληρωμένη διαμόρφωση στόχων και διαδικασιών για την ανάπτυξη των Δήμων.

Στα πλαίσια αυτά ,προτείνουμε:

1. Τα επιχειρησιακά προγράμματα να τύχουν πλατειάς συνεχούς δημοσιότητας και να επιχειρηθεί με κάθε τρόπο η έκφραση γνώμης από το σύνολο των φορέων και των συλλογικών οργάνων των πολιτών στα όρια του Δήμου, πριν ψηφισθούν από το Δημοτικά Συμβούλια.

2.Την ανάπτυξη δικτύωσης και δημιουργικών συνεργασιών σε όλη την διάρκεια εφαρμογής των με τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς των πολιτών, καθώς και όλους τους περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής.

3.Τη διαμόρφωση συμμετοχικών διαδικασιών με ανοιχτή πρόσκληση φορέων για αξιοποίηση του εθελοντισμού του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΚΟ και εφαρμογή ανοιχτού συμμετοχικού προϋπολογισμού για σοβαρά κοινωνικά θέματα (άνεργοι, ΑΜΕΑ, υποβαθμισμένες περιοχές).

Όσον αφορά στους άξονες του επιχειρησιακού σχεδίου, «Οι Θεσσαλοί Πολίτες του Κόσμου» εκτιμούν ότι:

1) είναι ανάγκη, παράλληλα με την προώθηση της τοπικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, να καλύπτουν την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης σε συνεργασία με τους συνεταιρισμούς και τους άλλους παραγωγικούς φορείς.

2) Να εξασφαλίζουν την ισόρροπη ανάπτυξη παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, και υποδομών υγείας-παιδείας στις διάφορες περιοχές του Δήμου.

3) Να αναδεικνύουν τον πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις του (υποδομές και δράσεις) σαν πρωταρχικό παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών και ανάδειξης της ιστορικής ταυτότητας των ανθρώπινων ενοτήτων της κάθε τοπικής κοινωνίας.

4) Να προωθούν την ισόρροπη οικιστική ανάπτυξη με προώθηση των ΓΠΣ και των ΣΧΟΑΠ στα οικιστικά σύνολα του Δήμου, με στόχο την σταδιακή αποκατάσταση των διαρρηγμένων σχέσεων αστικών κέντρων και χωριών και την εξάλειψη της αστικοποίησης και εγκατάλειψης της υπαίθρου.

Σε συνθήκες κρίσης που κλονίζουν την κοινωνική συνοχή, το επιχειρησιακό σχέδιο δεν πρέπει μόνον να ικανοποιεί με λογιστική λογική την εκπλήρωση των ετήσιων προϋπολογισμών, αλλά και να συμβάλει παράλληλα με την ανάδειξη των παραγωγικών δυνατοτήτων του Δήμου στο ζωντάνεμα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αλληλοϋποστήριξης των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και περιοχών του κάθε Δήμου.

«Οι Θεσσαλοί Πολίτες του Κόσμου» θα στηρίξουν ενεργητικά αλλά και κριτικά, την προσπάθεια όλων των Δήμων της Θεσσαλίας για ένα άλλο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που θα αναδείξει τις λανθάνουσες παραγωγικές δυνατότητες τους, σε όφελος των πολιτών τους, της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των τοπίων και της πολιτιστικής ανάδειξης της ταυτότητας των οικιστικών συνόλων και περιοχών τους.Η Συντονιστική Επιτροπή

«Των Θεσσαλών Πολιτών του Κόσμου»