επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Προκήρυξη θέσης ειδικού συμβούλου στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου14 παρ.2 περ.ιι του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 περ.ι του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
2.Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».

3.Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π..Δ. 129/27-12-2010(ΦΕΚ 222/Τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας», σύμφωνα με τις οποίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προβλέπονται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών καθενός αντιπεριφερειάρχη.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/27-2006 (ΦΕΚ 280/τ.Α΄), όπως ισχύουν έως σήμερα.

5.Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5-13 του ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/21-2-1984) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6.Την αριθμ. πρωτ. 74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας».

7.Το αρ.πρωτ 637/02-03-2011 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων , στο οποίο βεβαιώνεται ότι για την πρόσληψη της μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, θα προβλεφθεί η απαιτούμενη πίστωση στους αντίστοιχους ΚΑΕ στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2011 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1986.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν .

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

5. Να μην υπάρχει κώλυμα από Ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007).Ειδικότερα:

Για την κάλυψη της θέσης αυτής, θα προτιμηθούν εκείνοι οι οποίοι:

1. Θα έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

2. Θα έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις σε Θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης ή Προστασίας Περιβάλλοντος ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση και έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, να υποβάλλουν στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Γραφείο 131) - Β. Τσιτσάνη 31 – ΤΚ 42100 – τηλέφωνο 2431046131 σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης*

3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου*

4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους) *

( τα αριθμ. 2, 3 και 4 δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή ΤΕΙ, στον οποίο θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, η ημερομηνία και το έτος κτήσης (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού)

Γίνονται επίσης δεκτά: α) πτυχία ή διπλώματα τριτοβάθμιας εκπ/σης, που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, για τα οποία έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του ΠΔ 165/2000(ΦΕΚ 149/Α’), όπως ισχύει κάθε φορά, β) τίτλοι μεταδευτεροβάθμιας εκπ/σης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, στους κατόχους των οποίων έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του ΠΔ 231/1998 (ΦΕΚ 178/Α’)

6. Επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα των τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου ξένης γλώσσας

7. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη κατοχής άλλης θέσης στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1256/82.

8. Πιστοποιητικά /βεβαιώσεις από τα οποία να τεκμηριώνεται η εμπειρία.

9. Βιογραφικό Σημείωμα.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νομό αρμόδιες αρχές και να κατατεθούν εμπρόθεσμα.
Για την πρόσληψη, εκτός από τα παραπάνω, θα εκτιμηθεί:
-το είδος του Πτυχίου

-η Κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

-η γνώση ξένων γλωσσών

- η επαγγελματική εμπειρία σε φορείς δημόσιας διοίκησης,

-η παροχή επιστημονικών συμβουλών, σε θέματα διοικητική ς υποστήριξης σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει να έχουν τα προσόντα και να μην συντρέχουν στο πρόσωπο τους κώλυμα διορισμού σε Θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3 528/2007).

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης», το έργο των ειδικών συμβούλων αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου.
Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και ολόκληρο το κείμενο θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ