επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Αίτημα έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΑΣΤ που αποκλείστηκε από τον Πρόεδρο

 Νέα επεισόδια εκτυλίσσονται στην ΕΑΣΤ με το ζήτημα των καθαιρέσεων μελών του ΔΣ και η κατάσταση φαίνεται ότι οδηγείται ακόμη περισσότερο στα άκρα, καθώς ενδεχομένως ακολουθήσουν νέες μηνύσεις. Η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας του ΔΣ κατέθεσε αίτημα χθες προς τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθυντή και την Νομική Υπηρεσία της ΕΑΣΤ, με την οποία ζητάει την έκτακτη σύγκληση του Οργάνου για αύριο Πέμπτη στις 10:00 με μοναδικό θέμα "Επανόρθωση
της νόμιμης σύνθεσης του ΔΣ της ΕΑΣΤ". Το αίτημα αυτό υπογράφεται από τους κκ Γιώργο Τσίτζηρα, ο οποίος είχε καθαιρεθεί σύμφωνα με απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ, Στέφανο Ντάκο και Αθανάσιο Ντοβόρη.

Ο κ. Ντάκος, αναφερόμενος στο ζήτημα, σημειώνει το έγγραφο που είχε αποστείλει η παράταξη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), θέτοντας το ζήτημα της καθαίρεσης και ρωτώντας σχετικά με τις διαδικασίες της πράξης αυτής.

Σε απάντησή του, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Γ. Κανελλόπουλος, το Υπουργείο αναφέρει τα εξής: "Δικαίωμα του ΔΣ είναι είτε να παραπέμψει το θέμα στην δικαιοσύνη προκειμένου να τύχει δικαστικής διερεύνησης για το αν οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο κ. Γιώργος Τσίτζηρας είναι ανταγωνιστικές με εκείνες της Ένωσης, είτε να αποστείλει την υπόθεση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου υπόψη των κείμενων διατάξεων να προβεί στις δέουσες ενέργειες στο πλαίσιο της εποπτικής αρμοδιότητάς. Εξυπακούεται ότι μέχρι την εξέταση της υπόθεσης, κατά ένα εκ των ανωτέρω τρόπων, η διαγραφή του κ. Τσίτζηρα είναι άκυρη και η σύνθεση του ΔΣ της ΕΑΣΤ σας, παραμένει όπως αυτή που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες".

Βάσει αυτής της θέσης του Υπουργείο, η παράταξή μας, όπως δικαιούται, ζητάει να συνεδριάσει το ΔΣ της ΕΑΣΤ, εκτάκτως, τονίζει ο κ. Ντάκος, προσθέτοντας πως δικαιώνεται η άποψη επί του θέματος που είχε, ενώ υπογραμμίζει ότι όποιες αποφάσεις λήφθηκαν από το ΔΣ χωρίς την συμμετοχή σ' αυτό του κ. Τσίτζηρα, δεν θα ισχύουν.

Αποκλείει έκτακτη σύγκληση

Άμεση ήταν η απάντηση του προέδρου της ΕΑΣΤ Αχιλλέα Λιούτα, ο οποίος αποκλείει έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ γι' αυτό το θέμα και αποστέλλει έγγραφο στο Υπουργείο, στο οποίο αναφέρει τα εξής: "1.Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 οι συνεταιρισμοί, αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αρχή της αυτοδιοίκησης τελεί υπό τους όρους του νόμου, αλλά ότι ο νομοθέτης, μπορεί εντός των ορίων της αυτοδιοίκησης να ρυθμίζει τον τρόπο διοίκησης των συνεταιρισμών (π.χ. δυαδικό ή μονιστικό σύστημα διοίκησης) χωρίς όμως να πλήττεται ο πυρήνας της αυτοδιοίκησης.

2.Ενόψει αυτού, σήμερα, κάθε αγροτικός συνεταιρισμός, ιδρύεται και λειτουργεί βάσει του νόμου 2810/2000 και του Καταστατικού του. Εάν τα όργανά του λάβουν αποφάσεις που αντιβαίνουν στο Νόμο ή στο Καταστατικό, αυτές είναι άκυρες και η ακύρωσή τους κηρύσσεται από τα Δικαστήρια (άρθρο 15 ν. 2810/2000) και όχι από τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων!!

3.Το Δ.Σ. της ΕΑΣ Τρικάλων, στις 21-12-2010, βάσει του άρθρου 30 παρ. 8 που ορίζει ότι «Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης της Ένωσης ή αντιπρόσωπος, όποιος καταδικάσθηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην Υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών Το ίδιο ισχύει και για όποιον ασκεί δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες της Ένωσης, ο ίδιος ή έσω αυτού σύζυγος ή τα τέκνα του.

Η διαπίστωση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για μέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κωλύματα, που προαναφέρθηκαν, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 εδάφιο δ και 7 του παρόντος άρθρου.», διαπίστωσε την αυτοδίκαιη έκπτωση του Γ. Τσίντζηρα από το Δ.Σ. της ΕΑΣ.

4.Στις 30-12-2010 ο Γ. Τσίντζηρας κατέθεσε Αίτηση Ακυρώσεως κατά της απόφασης της ΕΑΣ. Μάλιστα ζήτησε να χορηγηθεί από το Δικαστήριο Προσωρινή Διαταγή αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του Δ.Σ. της ΕΑΣ και η οποία δεν χορηγήθηκε από το Δικαστήριο. Άρα ο Γ. Τσίντζηρας είναι εκτός Δ.Σ. της ΕΑΣ και με δικαστική απόφαση οπωσδήποτε μέχρι συζητήσεως της κυρίας Αιτήσεώς του στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων.

5.Ενόψει των ανωτέρω δεδομένων, μας προκαλεί, τουλάχιστον, απορία η άποψη του Γ. Γραμματέα κ. Κανελλόπουλου ότι « Εξυπακούεται ότι μέχρι την εξέταση της υπόθεσης, κατά ένα των ανωτέρω τρόπων η διαγραφή του κ. Γ. Τσίντζηρα είναι άκυρη και η σύνθεση του Δ.Σ. της Ένωσή σας, παραμένει όπως αυτή προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες».

6.Περαιτέρω, μας προκαλεί, τουλάχιστον, απορία η άποψη του Γ. Γραμματέα κ. Κανελλόπουλου, για το περιεχόμενο της εποπτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου, που ολοφάνερα κείται εκτός της αρχής της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης. Τι σημαίνει η υπόδειξή του η ΕΑΣ «να αποστείλει την υπόθεση στο Υπουργείο Αγρ. Αν. προκειμένου υπόψη των κειμένων διατάξεων ...να προβεί στις δέουσες ενέργειες». Ο κ. Κανελλόπουλος δεν λαμβάνει υπόψη του την από 31-12-2010, απόφαση του Μον. Πρωτοδ. Τρικάλων που απέρριψε το αίτημα του Γ. Τσίντζηρα να παραμείνει προσωρινά μέλος του Δ.Σ.; Μας προτείνει να παραβιάσουμε την δικαστική απόφαση, αποφαινόμενος (κατά σαφή παράβαση των καθηκόντων του) ότι «η σύνθεση του Δ.Σ. της Ένωσή σας, παραμένει όπως αυτή προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες»;;;!!!.

7.Τέλος σημειώνουμε, πρώτον ότι ως Δ.Σ. της ΕΑΣ Τρικάλων, θα συνεχίσουμε να ενεργούμε αποκλειστικά και μόνον, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και δεύτερον απορρίπτουμε την μη νόμιμη ανάμιξη του Γ. Γραμματέα κ. Κανελλόπουλου στα της διοίκησης της Ένωσής μας".

Μήνυση κατά του Γενικού Γραμματέα;

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ΕΑΣΤ εξετάζεται το ενδεχόμενο να κατατεθεί μήνυση κατά του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Γ. Κανελλόπουλου, για παράβαση καθήκοντος. Σε κάθε περίπτωση αναμένονται με ενδιαφέρον οι εξελίξεις στην ΕΑΣΤ.Πρωινός λόγος