επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Στο δήμο Τρικκαίων θα ενταχθούν οι δέκα υπάλληλοι του δήμου Κόζιακα

Στο προσωπικό του δήμου Τρικκαίων θα ενταχθούν οι δέκα υπάλληλοι του δήμου Κόζιακα, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Κολότσιου, στηριζόμενος σε διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα όπως ανέφερε χθες ο ίδιος, με μια διευκρινιστική εγκύκλιο, η οποία είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, το προσωπικό των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν είχαν μετατραπεί σε κοινωφελείς μέχρι 31 12 2010 όπως προέβλεπε ο νόμος, με την λύση των επιχειρήσεων αυτών
 έρχονται στο δήμο ή στα νομικά πρόσωπα του δημοσίου δικαίου ή στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δήμου, για να προσθέσει:


«Αυτό είναι μια καλή είδηση όσον αφορά το προσωπικό της ΔΕΚΑΤΑΚ, της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κόζιακα, που συνενώθηκε με τον Δήμο Τρικκαίων, και το προσωπικό αυτής της επιχείρησης θα ενταχθεί στο προσωπικό του Δήμου».

Καταστατικό

Όπως αναφέρει το παραπάνω Υπουργείο, στις περιπτώσεις αμιγών επιχειρήσεων ΟΤΑ και ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά ΟΤΑ ή νομικά τους

πρόσωπα, οι οποίες δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους στις σχετικές διατάξεις μέχρι 31.12.2010, η εκάστοτε οικεία δημοτική αρχή θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας αυτής να εκδώσει τη διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης λύσης των εν λόγω επιχειρήσεων. Όσον αφορά την εκκαθάριση των παραπάνω επιχειρήσεων, σύμφωνα με το σκεπτικό της Γνωμοδότησης, θα εφαρμοσθούν και στην περίπτωση της αυτοδίκαιης λύσης, ανάλογα πάντα με τη

νομική μορφή των επιχειρήσεων, οι κοινοί κανόνες που ίσχυαν για την εκκαθάριση των επιχειρήσεων ΟΤΑ, οι οποίες λύθηκαν εκούσια.

Προσωπικό

Το προσωπικό των αναφερόμενων επιχειρήσεων μπορεί να μεταφερθεί σε αντίστοιχες υπηρεσίες του οικείου δήμου και των νομικών του προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον το προσωπικό αυτό απασχολείτο στις επιχειρήσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέχρι 31-12-2005 ή μετατράπηκαν οι συμβάσεις του σε αορίστου χρόνου με τις διατάξεις του πδ 164/2004, έστω και αν δεν είχαν ολοκληρωθεί έως την 31.12.05 οι διαδικασίες σύστασης των θέσεων και κατάταξής του, με τη διαδικασία των σχετικών διατάξεων και τις προϋποθέσεις της, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις όμοιές της. Επισημαίνεται τέλος ότι, στην περίπτωση που ο οικείος ΟΤΑ συνενώθηκε, το προσωπικό μπορεί να μεταφερθεί στο νέο δήμο που προέκυψε από τη συνένωση ή στα νομικά του πρόσωπα. ερευνα