επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Αρνητική η απόφαση του ΣΤΕ για την μερική συνέχιση των έργων του Αχελώου

 Αρνητική είναι η απάντηση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην αίτηση ανάκλησης που είχε κατατεθεί στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 ώστε να αρθεί η απόφαση 141/2010 και να συνεχιστούν τα έργα επένδυσης στη σήραγγα εκτροπής του Αχελώου.
Όπως είναι γνωστό, το υπουργείο Υποδομών και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Τρικάλων, Λάρισας και Καρδίτσας, το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ κατέθεσαν, στις 22 Σεπτεμβρίου, αιτήσεις ανάκλησης στο ΣτΕ κατά
της απόφασης 141/2010. Με την εν λόγω απόφαση η Επιτροπή Αναστολών διέταξε, έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση επί της κύριας αίτησης ακύρωσης, "διακοπή όλων των εργασιών που διενεργούνται και αποσκοπούν αμέσως ή εμμέσως στην κατασκευή του έργου της εκτροπής, καθώς και αποχή από κάθε υλική ενέργεια που κατατείνει στην ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων που συνδέονται με το εγχείρημα της εκτροπής και τη μη λειτουργία όσων εκ των έργων χρήσης και αξιοποίησης υδάτων έχουν ολοκληρωθεί".

Το ΣτΕ αναμένει την απάντηση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου επί 14 προδικαστικών ερωτημάτων, τα οποία εγείρουν θέμα "μαζικής" παραβίασης της νομοθεσίας περιβάλλοντος (προστασία φυσικού περιβάλλοντος, διαχείριση υδάτων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, πληροφόρηση κοινού) για το σύνολο των έργων εκτροπής και στη συνέχεια να κρίνει το ίδιο.

Στην απόφαση της Επιτροπής αναφέρονται τα εξής: "Οι διαπιστώσεις της δεύτερης εκθέσεως ότι 'προφανώς' οι πολύ μεγάλες παροχές υδάτων που κατεισδύουν στη σήραγγα υποβαθμίζουν την ικανότητα του υδροφόρου ορίζοντα να τροφοδοτήσει σημαντικές πηγές στα πεδινά, «πιθανές» υδρογεωτρήσεις και υπό πίεση υδροφορείς δεν τεκμηριώνονται, καθ' όσον δεν προκύπτει εάν στηρίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία (μετρήσεις, αυτοψία κ.λπ.), αλλά ούτε αναφέρουν συγκεκριμένα ποιες πηγές και γεωτρήσεις υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις και σε ποιο βαθμό. Εν πάση δε περιπτώσει, όπως βεβαιώνεται στην ως άνω έκθεση, το ύδωρ που κατεισδύει στη σήραγγα παροχετεύεται μέσω αντλήσεως σε παρακείμενο παραπόταμο του Αχελώου.Συνεπώς, τα ως άνω διαλαμβανόμενα στην έκθεση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν κρίσιμο στοιχείο που να δικαιολογεί τη χορήγηση της αιτούμενης ανάκλησης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής, κατά το μέρος που με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η μερική ανάκληση της προαναφερθείσης αποφάσεως ώστε να επιτραπεί η ολοκλήρωση της τελικής επένδυσης σε όλο το μήκος της σήραγγας και δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από την πρώτη μελέτη (από 16.6.2010), από τις προπαρατεθείσες εκθέσεις η ευστάθεια της σήραγγας δύναται να επιτευχθεί και με άλλα μέτρα, η αίτηση είναι απορριπτέα, καθ' όσον τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν ανατρέπουν πάντως τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε η απόφαση 141/2010 της Επιτροπής Αναστολών κατά την απόρριψη του σχετικού ισχυρισμού του Δημοσίου.

Οι εναλλακτικά προτεινόμενες 'ελάχιστες' επεμβάσεις προς αποτροπή του κινδύνου κατάρρευσης της σήραγγας είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες, όπως δε βεβαιώνεται στην έκθεση αυτή οι εν λόγω επεμβάσεις διασφαλίζουν τη μακροχρόνια σταθερότητα της σήραγγας και όχι την προσωρινή ευστάθειά της έως ότου λήξει η εκκρεμοδικία.

Δεν αποδεικνύεται όμως ότι οι επεμβάσεις αυτές είναι απολύτως αναγκαίες προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση της σήραγγας, πιθανολογείται ότι η λήψη των μέτρων αυτών θα δημιουργήσει νέα πραγματική κατάσταση δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως και θα επιφέρει περαιτέρω επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής από την επαναλειτουργία των ήδη εγκατεστημένων στις κοίτες των υδατορευμάτων εργοταξίων.

Η αιτούμενη ανάκληση μπορεί να γίνει δεκτή μόνο κατά το μέρος που συνίσταται στη λήψη μέτρων αναγκαίων για την προσωρινή, έως τη λήξη της εκκρεμοδικίας, ευστάθεια της σήραγγας. Δεδομένου δε ότι κατά τα διαλαμβανόμενα στην πρώτη έκθεση πραγματογνωμοσύνης τα ήδη υπάρχοντα μέτρα προσωρινής υποστήριξης έχουν φθαρεί από την πάροδο του χρόνου και τη δράση του ύδατος εντός της σήραγγας, η Επιτροπή καλεί τη Διοίκηση όπως, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, υποδείξει τα απολύτως αναγκαία μέτρα ενίσχυσης ή αντικατάστασης των προσωρινών υποστηρίξεων και αντλήσεων που θα διασφαλίζουν την ευστάθεια της σήραγγας έως τη λήξη της εκκρεμοδικίας".