επικοινωνία : trikalafree@gmail.com

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Προσλήψεις στην Κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων

Στην πρόσληψη 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών προχωρά η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τμήμα Κτηνιατρικής της περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Οι θέσεις αφορούν 1 ΠΕ Κτηνιάτρων, 1 ΤΕ Ζωικής Παραγωγής, 1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ και 1 ΥΕ Εργατών.Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της κτηνιατρικής υπηρεσίας Τρικάλων.